Sundhedsforsikring Basis

Hurtigt overblik

Der henvises til dækningsbetingelserne for den præcise beskrivelse, men her gives en oversigt.

SundhedsNavigator
SundhedsNavigator leveres af sygeplejersker og læger, og omfatter hjælp til at komme rigtigt og hurtigt igennem det samlede forløb til alle behandlingskrævende helbredsproblemer – også dem som forsikringen ikke kan dække, men som skal løses i det offentlige sundhedsvæsen.

Lægen/Dansk Sundhedssikring hjælper med, at udarbejde en plan for forløbet og – med kundens samtykke – at indhente og gennemgå de relevante foreliggende medicinske oplysninger.

Dansk Sundhedssikring ved, hvor ekspertiserne til de forskellige behandlinger/operationer findes, og hjælper med navigationen og tovholderfunktion, så medarbejderen kommer rigtigt og hurtigt igennem forløbet.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
Der er ingen på forhånd definerede antalsbegrænsninger under forudsætning af lægelig evidens for behandlingen og opnåelse af kurering eller væsentlig og varig forbedring. Der stilles ikke krav om brug af et bestemt behandlernetværk udover at behandlerne skal være autoriserede i henhold til lovgivningen.

Dansk Sundhedssikring dækker for fysioterapibehandling efter taksterne aftalt med den offentlige sygesikring FØR tilskud. 

Ligeledes dækkes også kiropraktorbehandling efter taksterne aftalt med den offentlige sygesikring. Det er ikke nødvendigt at få en henvisning fra egen læge.

Dansk Sundhedssikring dækker psykologbehandling. Dog kan en henvisning fra egen læge til behandlingen være nødvendig, afhængig af den konkrete problemstilling. Her dækkes op til 957 DKK pr. behandling. Der er ingen beløbsgrænse i vores netværk.

Akut krisehjælp
Akut krisehjælp ved krisepsykologer, dækker ved dødsfald hos nærtstående person, hvis man bliver udsat for røveri eller overfald, hvis man bliver udsat for en pludselig hændelse hvor man har været i fare for alvorlig fysisk personskade, ved brand, eksplosion eller indbrud i privat bolig eller egen virksomhed, eller hvis man bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom. Der skabes kontakt til krisepsykolog inden for 3 timer når det er påkrævet.

Hurtig undersøgelse
Ved behov for forundersøgelse hos privatpraktiserende speciallæge med henblik på at få stillet en diagnose, vil dette ske inden for maksimalt 10 arbejdsdage og normalt inden for 2-4 arbejdsdage. Forundersøgelsen omfatter også evt. billeddiagnostiske undersøgelser. Resultatet af forundersøgelsen danner grundlag for den efterfølgende behandlingsplan.

Hurtig hospitalsbehandling
Hvis forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose vil behandlingen blive iværksat inden for 10 hverdage, efter diagnosen er stillet og Dansk Sundhedssikring og behandlingsstedet har modtaget henvisning/diagnoseresultat/journaloplysninger.

For en række sygdomme inden for cancer og hjerte/kar vil behandlingen ske via de offentlige akutpakkeforløb herfor. For sygdomme, der skal behandles i offentligt regi, vil Dansk Sundhedssikring også her hjælpe med at navigere og være tovholder.

Medicinsk efterbehandling og kontrol i op til 6 måneder efter operation.
Efter hospitalsbehandling/operation er forsikrede omfattet nødvendige efterkontroller og dækning af lægeordineret medicin i tilknytning til operationen i op til 6 måneder efter operationen.

Genoptræning, hjemmesygepleje og hjemmehjælp
Det offentlige skal sikre genoptræning straks efter en operation, ligesom der også ydes hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, når lægen skønner det nødvendigt. Dansk Sundhedssikring sikrer, at hjælpen iværksættes inden for 10 arbejdsdage efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet. Vi dækker i op til 6 måneder efter operationen, med indtil 50.000 kr. pr. skade rimelige og nødvendige omkostninger til:

– Genoptræning efter operation og hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og Dansk Sundhedssikrings læge.

– Hjemmeservice; hvis kunden og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige opgaver, kunden har været sygemeldt i mere end 14 dage, og at hjemmeservice er ordineret af den behandlende læge og Dansk Sundhedssikrings læge.

– Nødvendige hjælpemidler i tilknytning til genoptræningen, såfremt det offentlige ikke stiller disse til rådighed.

Misbrugsafvænning
Dansk Sundhedssikring hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer.

Second Opinion
Når der er tale om livstruende sygdomme eller særlig farefyldt behandling dækkes second opinion hos anden speciallæge.

Transport og ledsager
Hvis der er behov for liggende transport eller transport over lang afstand, dækker vi dette  jævnfør vilkårene.